Algemene Voorwaarden

Dit is de Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden van huisruilen.nl, hierna te noemen "Huisruilen.nl"


De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van Huisruilen.nl. Deze combinatie van Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Huisruilen.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat u Huisruilen.nl gaat gebruiken. Voor Privacyaspecten verwijzen wij naar de Privacyverklaring.


Deze Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2017.


Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze verklaring is steeds te vinden op deze website.


Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van Huisruilen.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.


Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:


inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Huisruilen.nl en/of derden;

het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of – al dan niet tegen vergoeding - beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van de eigenaar van deze site. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.


Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de eigenaar van Huisruilen.nl zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

Huisruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Huisruilen.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Huisruilen.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huisruilen.nl.


Huisruilen.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Woningruil garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Woningruil garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.


Huisruilen.nl biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.


Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (de ruilkandidaat). Huisruilen.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huisruilen.nl.


U vrijwaart Huisruilen.nl tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:


het gebruik van informatie op de site Huisruilen.nl die door u of door in uw opdracht is geplaatst;

die anderszins verband houden met, of voortvloeien uit uw gebruik van Huisruilen.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.


Herroepingsrecht

U geeft direct toestemming om de diensten die volledig geleverd zijn van huisruilen.nl te activeren binnen de bedenktijd van 14 dagen na aankoop en u verklaart dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.Contactgegevens
info@huisruilen.nl